gedetailleerde informatie over diverse landen waar is de camping, wat kost deze kamer, hoe ruil ik een woning en nog veel meer..... alles over vluchten, vliegvelden, auto's, campers, motoren, treinen, metro's, bus- en bootreizen zoek een groepsreis, een cruise of een vlucht met hotel uitgebreide info en tips voor een actieve  vakantie ! tips over bagage, geld, reisdocumenten, gezondheid en nog veel meer ! zoek een nieuwsgroep, reisgenoot, reisverslag, fotoreportage, reisgids of landkaart !
Travelmarker Homepage

De cultuur van Turkije - Verklarende woordenlijst

reis terug  

Verklarende woordenlijst Architectuur

Turkse termen
Avlu  Binnenhof
Bedesten  Overdekte markt
Cami  Moskee
Çarsi  Markt
Çesme  Fontein

Dershane 

Collegezaal van een medrese
Gümbat  Graftombe
Hamam  Turks bad
Han  karavanserai
Hisar  Citadel of kasteel
Hünkar mahfili  loge van de Sultan
Imaret  Gaarkeuken voor studenten en armen
Kale  Kasteel, fort
Kapi  Poort
Karavanserai  Herberg voor reizende handelslui. Halteplaats voor karavanen.
Kilise  Kerk
Kösk  Kiosk of pavilioen
Köprü  Brug
Kufisch schrift  Islamitisch schrift met een hoekige stijl afkomstig uit de stad Kufa te Irak
Külliye  Bijgebouwen v/e moskee, zoals medrese, imaret, kütüphane
Kümbet  Zelfde als Türbe
Kütüphane  Bibliotheek
Medrese  School voor godsdienstonderwijs
Mihrab  Nis in een moskee, die de richting van Mekka aangeeft
Mimber  Spreekgestoelte
Minaret  Toren waarvanaf de Müezzin tot de gebedsdienst oproept. Vlak naast of deel uitmakend van een moskee
Naskhi  Elegant cursief Islamitisch schrift dat het Kufische schrift had vervangen
Sadirvan  Fontein
Saray  Paleis
Son cemaat yeni Portiek van een moskee voor de hoofdingang
Tabhane  Gasthuis voor reizigers, gewoonlijk deel uitmakend van een groot moskee-complex
Tekke  Convent
Tersane  Scheepswerf
Tughra  Gestileerd kalligrafisch symbool van de sultan
Türbe  Tombe/Mausoleum van een heilige of politiek leider. In turkije zijn het meestal vrijstaande gebouwen met zes of acht zijden en een ronde of prismatische koepel.
Yali 

Huis aan de bosporus

 

Klassieke en christelijke termen

Abacus 

Platte steenplaat onmiddellijk boven een kapiteel
Absis Halfronde of veelhoekige eindbouw in een kerk, kapel of transept(zelden). Aan de oostzijde van de kerk was de absis meestal voor de geestelijkheid bestemd; later werd het altaar er meestal geplaatst.
Aediculum Omlijsting van een raam, nis of ander bouwdeel, bestaande uit twee zuilen, een etablement of timpaan dragend
Akropolis  citadel (letterlijk hoogstad)
Agora  marktplaats welke in Griekse steden tevens als trefpunt voor de burgerij diende. Het woord is afkomstig van het Griekse woord ageirein, hetgeen verzamelen betekent. (Rom: forum)
Amfitheater Een ovale ruimte voor dieren- en gladiatorengevechten met eromheen trapsgewijs oplopende rijen banken voor de toeschouwers. Het is een Romeinse schepping. De naam betekent rondom-schouwplaats of dubbel-theater, omdat het amfitheater in feite een samenvoeging van twee half-ovale theaters is.

Arcade 

 

Dit is een rij bogendragende zuilen of pijlers welke meestal een scheiding vormt tussen hoofd- en zijschepen van een kerk. In zo'n geval kan een arcade ook een colonnade met recht entablement of gebinte zijn. Een blinde arcade is een kleine arcade die als decoratie in een muur gebouwd is.

Architraaf 

Horizontale stenen of houten hoofdbalk op zuilen rustend.
Arcosolium  Een door een boog overwelfde nis.
Atrium  Een door zuilengalerijen hof voor, naast of achter een kerk.
Baptisterium  Ruimte in een kerk waarin zich het doopvont of baptisterium bevindt. Soms was het een speciaal gebouw.
Basiliek  Een rechthoekig gebouw met drie door zuilen gescheiden beuken. Oorspronkelijk was dit het bouwplan van een Romeins regeringsgebouw, later werd het het grondplan van de Byzantijnse kerken
Bas-reliëf  Vorm van een beeldhouwwerk waarbij de figuren voor minder dan de helft uit het fond naar voren springen.

Bema 

 Verhoogd gedeelte in de kerk voor de geestelijkheid. Meestal lag het in de absis
Beuk  Ruimte tussen twee pilaren in een kerk, onderscheiden in hoofd-, midden- en eventueel zijbeuken.
Bouleuterion  Grieks gebouw voor de Senaat. Hier kwam de raad bijeen
Calathos  Kelk of korfvormige kern van het Korintische kapiteel, waarom de bladeren liggen.
Cannelures  In de lengterichting aangebrachte groeven op de trommels (bouwstenen) van de zuilen. Hierdoor werd voor het oog de massiviteit van de zware stenen door lichtbreking verzacht.

Cantharus

Reinigingsbron

Cella 

belangrijkste kamer in een tempel. Hier staat het cultusbeeld

Circus  Romeinse renbaan
Concha (of schelp)  Ook halfkoepel genoemd. Het is het bovenste deel van een halfronde nis in de vorm van een kwart bol, soms van een mantelschelp.
Deësis  Iconografisch schema met Christus tussen Maria en Johannes de doper.
Diakonikon  In Byzantijnse kerken was dit de kamer ten zuiden van de altaarruimte, gebruikt als sacristie of kleedkamer.
Dorisch  Een van de Griekse bouworden, gekenmerkt door het ontbreken van de zuilbasis, door zware proporties en, in het gebinte, alternerende metopen en trigliefen.

Epifanie 

Voorstelling waarin de goddelijkheid van Christus tot uitdrukking komt.
Exedra  Open rechthoekige of gebogen nis.
Exonarthex  Wanneer een kerk twee narthexen heeft is dit de buitenste.

Gymnasium 

Griekse of Romeinse school
Haut-reliëf  Vorm van beeldhouwwerk waarbij de figuren voor meer dan de helft uit het fond tevoorschijn komen

Hetimasis

Voorstelling van de troon van de Verlosser, in de plaats komend voor de Majestas

Hoofdschip   Middendeel in de lengte van een basiliek, geflankeerd door de zijschepen of -beuken en verlicht door een vensterverdieping of lichtbeuk
Hypogeum  Ondergrondse grafkamer of groep daarvan voor privégebruik.
Icoon:  Beeltenis, meestal verplaatsbaar, van een gewijd onderwerp.
Iconoclasme: Beeldenstorm.
Iconoclast: Beeldenstormer.
Iconodoel: vereerder/verdediger van beelden.
Iconografie: Het overbrengen van gegevens door middel van picturale symboliek.
Impost  In de Byzantijnse kunst een steenblok, in de vorm van een omgekeerde afgeknotte piramide, dat in plaats van een abacus op het kapiteel is geplaatst

Ionisch

Een van de Griekse bouworden, gekenmerkt door een lage zuilbasis, slanke proporties en volutenkapiteel
Iwan  Gewelfde, aan 3 zijden gesloten hal, met aan de vierde zijde een gewelfd portaal of een poort.
Kalot  Bovenste deel van een koepel
Kapiteel  Glad of gebeeldhouwd steenblok, dat boven een zuil is geplaatst en waarop weer de abacus rust
Kathedra  Bisschopszetel 
Korintisch  Laatste der drie belangrijke Griekse bouworden. De zuil heeft een hoge basis en een kapiteel versierd met acanthusbladeren. Zij was de geliefdste orde onder de Romeinen en is in gewijzigde vorm gedurende de gehele vroeg-christelijke en Byzantijnse periode toegepast.
Kruisgewelf  Een stenen dak gevormd door de kruisvorming van twee gelijke tongewelven. Het gewicht van het kruisgewelf rust slechts op de vier hoeken.
Lichtbeuk  Ook vensterverdieping genoemd. Deel van de muur van het hoofdschip dat uitsteekt boven de zijschepen en van vensters is voorzien.
Majestas  Tronende Christus met het boek in de rechterhand. In de Byzantijnse kun de Christus Pantokrator.
Martyrion  Begraafplaats van een heilige of heiligen, of een kerk hieroverheen gebouwd.
Matroneum  Galerij boven het zijschip in een basiliek bestemd voor de vrouwen, wanneer deze tijdens de dienst van de mannen gescheiden waren.
Megaron  Een groot huis uit de Myceense tijd
Monolitisch  Van een steen gemaakt

Naos

Hetzelfde als cella
Narthex  Vestibule/voorhal langs de gehele façade van een kerk.
Nymphaeum  Romeinse, aan een nymf gewijd heiligdom, gewoonlijk met een rij nissen in de muur en een fontein ervoor. Later ook een zaal met een versierd bekken of een monumentale fontein.
Octogoon  Achthoekig figuur of bouwvorm.
Oculus  Een ronde opening of 'oog' boven in een koepel

Odeon

Overdekt gebouw waarin muziekuitvoeringen werden gehouden
Ophistodomus  portiek aan de achterzijde van een tempel
Oratorium  Bid- of huiskapel of villakerkje.
Pantokrator  De `alheerser'. Voorstelling van Christus, gewoonlijk als buste of zonder benen, met het open evangelie in de linkerhand en met de rechterhand een zegenende beweging makend.
Pendentief  Concave vorm die onstaat wanneer een liggende kwart cirkel verbonden wordt met twee halve bogen, die haaks op elkaar staan; een zogenaamde sferische driehoek. Door pendentieven te plaatsen boven de hoeken van een vierkant dat is gevormd door vier bogen, kan men hierop een koepel of tamboer bouwen.
Peristyle  Zuilenhal

Pilaster

Vlakke pijler met basis, cannelures en kapiteel, die tegen een muur geplaatst is.
Plint  Al of niet vlakke profilering langs de voet van een muur of zuil.
Porticus  Colonnade, door een dak verbonden met de buitenmuur van een gebouw. Voor de kerk heeft ze de vorm van een portaal of narthex, rondom een binnenplein van een atrium of kloostergang.
Presbyterium  Deel van de kerk in de oostelijke absis waar de geestelijkheid zit.
Pronaos  portiek aan de voorzijde van een tempel
Propylon  toegangspoort van een tempelcomplex
Prothesis  In Byzantijnse kerken een kamer ten noorden van de altaarruimte waar de plechtige voorbereiding van de eucharistische gaven plaatsvindt.
Pijler  Loodrechte, vrijstaande stut met vierkante of langwerpige doorsnede.
Scenae frons  Architecturale achtergrond, gebaseerd op het decor in het Romeinse theater, toegepast door vroeg-christelijke en latere schilders.
Scriptorium  Werkplaats verbonden aan een klooster, abdij of paleis, waar handschriften werden gekopieerd.
Stylobaat  platform waarop de zuilen van een tempel staan
Tamboer  Onderbouw van een koepel in de vorm van een trommel rustend op een liggende cirkel of veelhoek, gevormd door pendentieven of trompen.
Tesserae  Kleine vierkante steen van gekleurd marmer, kalksteen of glas waarmee mozaïeken werden gelegd.

Tetrapyle 

Ceremoniële boog met aan alle vier zijden een doorgang. Ook wel boven wegkruisingen gebouwd.
Timpaan  Driehoekig of halfrond gevelveld aan antieke tempels of Romaanse portalen.
Tongewelf  Doorlopend stenen dak, meestal halfrond van vorm, rustend op de zijwanden.
Transept  In een kruisvormige kerk de `armen' van het kruis. Het is het deel van de kerk dat naar het noorden en zuiden is uitgebouwd, en het koor of absis scheidt van de ruimte der gelovigen.
Stoa  Overdekte colonnade met dichte achterkant
Voluten  Decoratieve spiralen (op een kapiteel aangebracht)
Wiggestenen  Wigvormige steenblokken waaruit een boog bestaat.
Zadeldak  Dak met twee aflopende vlakken. Deze is dus driehoekig in doorsnede.
Zij- of nevenbeuk  In een kerk met basilicaal bouwplan bevinden deze zich aan de weerskanten van een parallel aan het hoofdschip, daarvan gescheiden door zuilenrijen.
.

Bestel 'n vliegticket, hotelkamer en nog veel meer via Travelmarker

Zoek een voordelige
naar menu tipsvliegticket
naar menu tipslastminute
naar menu tipsreisverzekering

naar menu tipshotelkamer
naar menu tipsvakantiehuisje
naar menu tipscamping
naar menu tipsreisgidsen
naar menu tipsgolfreis naar menu tipscruise
naar menu tipshuurauto naar menu tipstreinreis
Doe het zelf met TMreizen !
naar beginpagina landeninfonaar beginpagina land
 klimaat
 geografie
 flora & fauna
 geschiedenis
 bevolking
 cultuur
 evenementen
 taal
 transport
 accommodatie
 culinair
 communicatie
 arrangementen
 groepsreizen
 activiteiten
 praktische tips
 bezienswaardigheden
klik hier om naar een ander land te gaan


boek een individuele rondreis bij TMreizen

   

                  

© 2019 www.travelmarker.nl